ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Froelichia gracilis (Hook.) Moq.

 
Amaranthaceae 31 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis