ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gynura bicolor
Gynura bicolor