ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 2,746 2,499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa