ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 208 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex pedunculosa Miq. LC

 
Aquifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ilex pedunculosa

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 26 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda

Ilex sugerokii Maxim. LC

 
Aquifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ilex sugerokii
Ilex sugerokii