ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.

 
Araliaceae 53 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus