ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Koelreuteria paniculata Laxm. LC

കനകമഴമരം
Sapindaceae 5,650 3,971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata