ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lactuca indica L.

 
Asteraceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lactuca indica
Lactuca indica
Lactuca indica
Lactuca indica

Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Lactuca sibirica
Lactuca sibirica
Lactuca sibirica