ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lagenophora lanata A.Cunn.

 
Asteraceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagenophora lanata
Lagenophora lanata
Lagenophora lanata
Lagenophora lanata