ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.

 
Arecaceae 344 255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Livistona chinensis
Livistona chinensis
Livistona chinensis
Livistona chinensis