ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lycoris × albiflora Koidz.

 
Amaryllidaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora

Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 181 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata

Lycoris sanguinea Maxim.

 
Amaryllidaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea

Lycoris squamigera Maxim.

 
Amaryllidaceae 227 214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera