ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.

 
Asparagaceae 142 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus

Ophiopogon planiscapus Nakai

 
Asparagaceae 429 371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus