ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Orostachys japonica

Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.

 
Crassulaceae 31 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla