ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ostrya japonica Sarg. LC

 
Betulaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Ostrya japonica
Ostrya japonica
Ostrya japonica
Ostrya japonica