ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.

 
Buxaceae 654 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis