ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phedimus aizoon (L.) 't Hart

 
Crassulaceae 444 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phedimus aizoon
Phedimus aizoon
Phedimus aizoon
Phedimus aizoon