ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Quercus acuta Thunb. LC

 
Fagaceae 21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta

Quercus acutissima Carruth. LC

 
Fagaceae 34 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima

Quercus aliena Blume LC

 
Fagaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena

Quercus dentata Thunb.

 
Fagaceae 48 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus dentata
Quercus dentata
Quercus dentata
Quercus dentata

Quercus gilva Blume LC

 
Fagaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Quercus gilva
Quercus gilva
Quercus gilva
Quercus gilva

Quercus glauca Thunb. LC

 
Fagaceae 82 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus glauca
Quercus glauca
Quercus glauca
Quercus glauca

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. LC

 
Fagaceae 26 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus mongolica
Quercus mongolica
Quercus mongolica
Quercus mongolica

Quercus myrsinifolia Blume LC

ക്വെർകസ് മർസിനിഫോളിയ
Fagaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus myrsinifolia
Quercus myrsinifolia
Quercus myrsinifolia
Quercus myrsinifolia

Quercus phillyreoides A.Gray LC

 
Fagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus phillyreoides
Quercus phillyreoides

Quercus salicina Blume LC

 
Fagaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus salicina
Quercus salicina
Quercus salicina
Quercus salicina

Quercus serrata Murray LC

 
Fagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus serrata
Quercus serrata

Quercus variabilis Blume LC

 
Fagaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus variabilis
Quercus variabilis
Quercus variabilis