ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry

 
Arecaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa

Rhapis humilis Blume

 
Arecaceae 75 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis