ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis