ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sapindus mukorossi Gaertn. LC

 
Sapindaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi