ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sedum cauticola Praeger

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Sedum cauticola

Sedum hispanicum L.

 
Crassulaceae 553 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum

Sedum japonicum Siebold ex Miq.

 
Crassulaceae 336 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum japonicum
Sedum japonicum
Sedum japonicum
Sedum japonicum

Sedum lineare Thunb.

 
Crassulaceae 317 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum lineare
Sedum lineare
Sedum lineare
Sedum lineare

Sedum makinoi Maxim.

 
Crassulaceae 468 445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum makinoi
Sedum makinoi
Sedum makinoi
Sedum makinoi

Sedum mexicanum Britton

 
Crassulaceae 290 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum mexicanum
Sedum mexicanum
Sedum mexicanum
Sedum mexicanum

Sedum sarmentosum Bunge

 
Crassulaceae 344 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum sarmentosum
Sedum sarmentosum
Sedum sarmentosum
Sedum sarmentosum

Sedum spectabile Boreau

 
Crassulaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sedum spectabile
Sedum spectabile
Sedum spectabile
Sedum spectabile