ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides