ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Toxicodendron succedaneum

Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Toxicodendron trichocarpum
Toxicodendron trichocarpum
Toxicodendron trichocarpum