ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai

 
Apocynaceae 107 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 
Apocynaceae 4,994 4,201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides