ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.

 
Arecaceae 1,638 1,295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei