ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

9,163 7,776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

34,932 27,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

317 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

8,321 6,474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

9,154 7,850 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

498 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

35,960 28,695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

25,204 21,549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

140 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

18,807 16,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

2,529 1,949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

18,370 16,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,38,952 1,11,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

7,582 5,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

48 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

51,536 40,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,046 947 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

6,560 5,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

6,140 5,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

4,779 4,072 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

14,175 11,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

23,914 19,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

103 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

732 665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

18,196 15,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

9,692 8,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

5,156 4,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

8,657 6,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

219 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davalliaceae

Davalliaceae

1,118 986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryopteridaceae

Dryopteridaceae

16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

2,740 1,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elatinaceae

Elatinaceae

34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ephedraceae

Ephedraceae

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Equisetaceae

Equisetaceae

48 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

3,884 3,155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Escalloniaceae

Escalloniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

21,790 18,241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

70,278 55,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

28,500 22,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

2,992 2,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haloragaceae

Haloragaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrangeaceae

Hydrangeaceae

26,809 22,675 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...