ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

756 514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

892 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acanthus

Acanthus

8,036 6,834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

13,195 10,109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyrocline

Achyrocline

12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aciachne

Aciachne

25 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adesmia

Adesmia

17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

2,230 1,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

8,832 6,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

5,859 5,076 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

4,790 4,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

6,505 4,870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ajuga

Ajuga

13,268 11,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allionia

Allionia

111 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

2,488 2,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alnus

Alnus

22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aloe

Aloe

1,088 1,038 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alopecurus

Alopecurus

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

140 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amaranthus

Amaranthus

3,474 2,761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ambrosia

Ambrosia

723 591 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amsinckia

Amsinckia

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anagallis

Anagallis

1,180 1,050 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anatherostipa

Anatherostipa

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemone

Anemone

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anethum

Anethum

1,336 1,108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Annona

Annona

391 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antirrhinum

Antirrhinum

8,869 7,422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apium

Apium

1,036 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aptenia

Aptenia

143 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Araucaria

Araucaria

2,007 1,559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arenaria

Arenaria

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Argyrochosma

Argyrochosma

30 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arjona

Arjona

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Armoracia

Armoracia

81 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

2,461 2,006 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,689 1,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aschersoniodoxa

Aschersoniodoxa

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

3,429 2,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asphodelus

Asphodelus

1,428 1,119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asplenium

Asplenium

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aster

Aster

1,623 1,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astragalus

Astragalus

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Astrolepis

Astrolepis

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atriplex

Atriplex

18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Austrocylindropuntia

Austrocylindropuntia

972 890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Avena

Avena

2,948 2,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Loading...