ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia

Abelia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abies

Abies

1,206 843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

1,423 1,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acanthus

Acanthus

10,382 8,748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

17,696 13,493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyrocline

Achyrocline

30 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aciachne

Aciachne

41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adesmia

Adesmia

27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

3,117 2,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

11,905 9,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

7,368 6,385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

6,225 5,575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

8,757 6,613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ajuga

Ajuga

16,998 14,539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allionia

Allionia

120 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

3,258 2,742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alnus

Alnus

40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aloe

Aloe

926 869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alopecurus

Alopecurus

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Altensteinia

Altensteinia

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

199 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amaranthus

Amaranthus

4,893 3,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ambrosia

Ambrosia

992 810 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amsinckia

Amsinckia

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anagallis

Anagallis

1,247 1,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anatherostipa

Anatherostipa

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemone

Anemone

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anethum

Anethum

1,747 1,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Annona

Annona

651 527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antirrhinum

Antirrhinum

11,681 9,721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apium

Apium

1,365 1,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aptenia

Aptenia

301 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Araucaria

Araucaria

3,049 2,341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arenaria

Arenaria

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Argyrochosma

Argyrochosma

31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

70 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arjona

Arjona

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Armoracia

Armoracia

95 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

3,416 2,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

2,255 1,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aschersoniodoxa

Aschersoniodoxa

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

4,900 4,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asphodelus

Asphodelus

1,815 1,416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asplenium

Asplenium

20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aster

Aster

2,161 1,743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astragalus

Astragalus

19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Astrolepis

Astrolepis

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atriplex

Atriplex

28 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...