ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

5,104 4,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

3,658 2,971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chlorophytum

Chlorophytum

6,566 6,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cordyline Comm.

Cordyline Comm.

20 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Yucca

Yucca

1,625 1,345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1