ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

6,341 5,723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

5,186 4,272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chlorophytum

Chlorophytum

8,258 7,613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cordyline Comm.

Cordyline Comm.

28 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Yucca

Yucca

2,676 2,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1