ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asplenium

Asplenium

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3