ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyrocline

Achyrocline

12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ambrosia

Ambrosia

732 599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

2,507 2,048 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aster

Aster

1,683 1,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baccharis

Baccharis

56 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Bellis

Bellis

10,915 9,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bidens

Bidens

1,610 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calendula

Calendula

10,400 9,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

2,628 1,934 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chersodoma

Chersodoma

33 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cirsium

Cirsium

13,043 10,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conyza

Conyza

228 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cotula

Cotula

6,315 4,709 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cuatrecasasiella

Cuatrecasasiella

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cynara

Cynara

1,546 1,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dasyphyllum

Dasyphyllum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dimorphotheca

Dimorphotheca

627 540 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Flaveria

Flaveria

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gaillardia

Gaillardia

2,139 1,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galinsoga

Galinsoga

2,157 1,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gamochaeta

Gamochaeta

21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Gazania

Gazania

5,102 4,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gnaphalium

Gnaphalium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Helianthus

Helianthus

7,658 6,810 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helichrysum

Helichrysum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hypochaeris

Hypochaeris

6,436 4,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Lactuca

Lactuca

1,939 1,689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lapsana

Lapsana

7,960 5,913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leucanthemum

Leucanthemum

7,198 5,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Matricaria

Matricaria

6,657 5,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Misbrookea

Misbrookea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Mniodes

Mniodes

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Mutisia

Mutisia

10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Noticastrum

Noticastrum

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Novenia

Novenia

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oriastrum

Oriastrum

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Perezia

Perezia

21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Pluchea

Pluchea

196 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Schkuhria

Schkuhria

45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Senecio

Senecio

5,749 4,530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Sonchus

Sonchus

14,888 10,745 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stuckertiella

Stuckertiella

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Tagetes

Tagetes

2,885 2,473 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Tanacetum

Tanacetum

412 349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Taraxacum

Taraxacum

3,078 2,651 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tessaria

Tessaria

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Werneria

Werneria

48 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Xanthium

Xanthium

533 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xenophyllum

Xenophyllum

20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...