ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arenaria

Arenaria

13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cardionema

Cardionema

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cerastium

Cerastium

7,821 5,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Colobanthus

Colobanthus

20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dianthus

Dianthus

9,883 8,739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gypsophila

Gypsophila

1,053 930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pycnophyllopsis

Pycnophyllopsis

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pycnophyllum

Pycnophyllum

34 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sagina

Sagina

811 647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Silene

Silene

1,431 940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stellaria

Stellaria

10,185 8,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2