ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arenaria

Arenaria

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cardionema

Cardionema

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cerastium

Cerastium

5,842 4,523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Colobanthus

Colobanthus

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dianthus

Dianthus

7,636 6,800 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gypsophila

Gypsophila

684 608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pycnophyllopsis

Pycnophyllopsis

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pycnophyllum

Pycnophyllum

25 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sagina

Sagina

641 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Silene

Silene

1,138 751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stellaria

Stellaria

7,727 6,246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2