ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gentiana

Gentiana

33 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gentianella

Gentianella

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Halenia

Halenia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1