ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Iris

Iris

5,400 4,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Olsynium

Olsynium

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Orthrosanthus

Orthrosanthus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Sisyrinchium

Sisyrinchium

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1