ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Distichia

Distichia

60 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Juncus

Juncus

316 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Luzula

Luzula

27 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Oxychloe

Oxychloe

29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1