ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clarkia

Clarkia

667 592 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epilobium

Epilobium

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fuchsia

Fuchsia

7,417 6,465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oenothera

Oenothera

768 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3