ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Antirrhinum

Antirrhinum

9,962 8,294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bougueria

Bougueria

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Callitriche

Callitriche

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Digitalis

Digitalis

15,005 12,852 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hebe

Hebe

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ourisia

Ourisia

16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Penstemon

Penstemon

55 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Plantago

Plantago

17,256 14,380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Veronica

Veronica

13,201 10,444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4