ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne

Aciachne

39 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alopecurus

Alopecurus

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anatherostipa

Anatherostipa

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

80 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

2,355 1,824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Avena

Avena

6,324 5,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bothriochloa

Bothriochloa

409 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Briza

Briza

273 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bromus

Bromus

134 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chloris

Chloris

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cortaderia

Cortaderia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynodon

Cynodon

1,865 1,460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dactylis

Dactylis

7,957 6,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Deyeuxia

Deyeuxia

60 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Dielsiochloa

Dielsiochloa

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Distichlis

Distichlis

78 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elymus

Elymus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Eragrostis

Eragrostis

40 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Festuca

Festuca

29 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Hordeum

Hordeum

7,960 7,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

2,644 2,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melinis

Melinis

400 295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nassella

Nassella

20 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pappostipa

Pappostipa

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pennisetum

Pennisetum

44 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phalaris

Phalaris

349 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phragmites

Phragmites

5,113 3,850 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phyllostachys

Phyllostachys

923 642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Poa

Poa

4,665 3,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Polypogon

Polypogon

808 607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sporobolus

Sporobolus

19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichloris

Trichloris

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Zea

Zea

23,406 22,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1