ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne

Aciachne

37 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alopecurus

Alopecurus

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anatherostipa

Anatherostipa

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

54 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,893 1,475 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Avena

Avena

3,312 2,683 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bothriochloa

Bothriochloa

322 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Briza

Briza

222 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bromus

Bromus

87 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chloris

Chloris

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cortaderia

Cortaderia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynodon

Cynodon

1,364 1,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dactylis

Dactylis

5,935 4,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Deyeuxia

Deyeuxia

57 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Dielsiochloa

Dielsiochloa

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Distichlis

Distichlis

73 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eragrostis

Eragrostis

39 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Festuca

Festuca

23 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Hordeum

Hordeum

2,066 1,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

1,956 1,480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melinis

Melinis

329 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nassella

Nassella

15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pappostipa

Pappostipa

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pennisetum

Pennisetum

33 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phalaris

Phalaris

274 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phragmites

Phragmites

3,637 2,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phyllostachys

Phyllostachys

579 403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Poa

Poa

3,480 2,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Polypogon

Polypogon

598 477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sporobolus

Sporobolus

17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichloris

Trichloris

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Zea

Zea

1,646 1,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1