ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Portulaca

Portulaca

7,318 6,449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2