ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum

Adiantum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Argyrochosma

Argyrochosma

31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astrolepis

Astrolepis

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cheilanthes

Cheilanthes

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Myriopteris

Myriopteris

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pellaea

Pellaea

23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1