ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chaenomeles

Chaenomeles

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cydonia

Cydonia

5,581 4,247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eriobotrya

Eriobotrya

6,651 5,243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fragaria

Fragaria

8,639 7,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Geum

Geum

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Kageneckia

Kageneckia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Kerria

Kerria

5,037 4,260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lachemilla

Lachemilla

41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malus

Malus

4,079 2,843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Margyricarpus

Margyricarpus

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Prunus

Prunus

35,637 27,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Pyracantha

Pyracantha

280 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pyrus

Pyrus

6,528 4,880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rosa

Rosa

1,607 1,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Spiraea

Spiraea

512 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetraglochin

Tetraglochin

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1