ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Leon Canon
Leon Canon 6 ഡിസം. 2021

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട് Amaranthaceae

Beta vulgaris ഇല
leaf
Leon Canon
Leon Canon 6 ഡിസം. 2021

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട് Amaranthaceae

Beta vulgaris ഇല
leaf
Impellizzeri Maria Silvina
Impellizzeri Maria Silvina 4 ഡിസം. 2021

Rayito de sol

 

ഇല
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

Prunus domestica L.

പ്ലം Rosaceae

Prunus domestica ഇല
leaf
Prunus domestica ഫലം
fruit
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

Ulmus pumila L.

 

ഇല
leaf
പുറംതൊലി
bark
ഇല
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

Plumbago auriculata Lam.

നീലക്കൊടുവേലി Plumbaginaceae

Plumbago auriculata പുഷ്പം
flower
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 ഡിസം. 2021

Taxus baccata L.

ടാക്സസ് ബക്കാട്ട Taxaceae

Taxus baccata ഇല
leaf
Loading...