ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Ribeiro Conceição
Ribeiro Conceição 30 നവം. 2022

Pyrus communis L.

പിറസ് കമ്മ്യൂണിസ് Rosaceae

Pyrus communis ഇല
leaf
Angela Celina Vera aranda
Angela Celina Vera aranda 30 നവം. 2022

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം Bignoniaceae

Tecoma stans ഇല
leaf
Edilson Felipe
Edilson Felipe 30 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Juan Propatto
Juan Propatto 30 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Ferreiro Fernando
Ferreiro Fernando 30 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Ferreiro Fernando
Ferreiro Fernando 30 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Loading...