ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,197 834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,391 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 10,374 8,740 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 11,683 8,758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer saccharinum L. LC

 
Sapindaceae 6,001 4,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Achyrocline ramosissima

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

 
Asteraceae 29 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Adesmia muricata (Jacq.) DC. LC

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adesmia muricata
Adesmia muricata
Adesmia muricata
Adesmia muricata

Adesmia schickendantzii Griseb.

 
Fabaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii

Adiantum orbignyanum Kuhn

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum orbignyanum
Adiantum orbignyanum

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3,112 2,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aesculus hippocastanum L. VU

 
Sapindaceae 11,896 9,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 7,370 6,387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,245 5,592 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 8,755 6,611 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 16,990 14,532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 120 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,257 2,741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae 40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata

Aloe vera (L.) Burm. f.

 
Xanthorrhoeaceae 925 868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alopecurus magellanicus Lam. LC

 
Poaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus

Altensteinia fimbriata Kunth

 
Orchidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altensteinia fimbriata
Altensteinia fimbriata
Altensteinia fimbriata
Altensteinia fimbriata

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 98 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 100 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 2,739 2,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 1,246 875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 895 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amsinckia calycina (Moris) Chater

 
Boraginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina

Anagallis arvensis L.

 
Primulaceae 1,246 1,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anatherostipa hans-meyeri
Anatherostipa hans-meyeri

Anemone decapetala Ard.

 
Ranunculaceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone decapetala
Anemone decapetala
Anemone decapetala
Anemone decapetala

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
Apiaceae 1,747 1,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 645 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 991 809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Antirrhinum majus L.

 
Plantaginaceae 11,666 9,715 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,364 1,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 297 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze CR

 
Araucariaceae 330 235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

 
Araucariaceae 2,713 2,101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla

Arenaria boliviana F.N. Williams LC

 
Caryophyllaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham

 
Pteridaceae 31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 70 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arjona pusilla Hook. f.

 
Schoepfiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arjona pusilla
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Loading...