ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 802 548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 912 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,174 6,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 8,879 6,707 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer saccharinum L. LC

 
Sapindaceae 4,636 3,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Achyrocline ramosissima

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

 
Asteraceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 24 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Adesmia schickendantzii Griseb.

 
Fabaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii
Adesmia schickendantzii

Adiantum orbignyanum Kuhn

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum orbignyanum
Adiantum orbignyanum

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,295 2,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aesculus hippocastanum L. VU

 
Sapindaceae 8,976 6,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 5,986 5,188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,015 4,486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 6,638 4,969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 13,445 11,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 111 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,507 2,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata

Aloe vera (L.) Burm. f.

കറ്റാർവാഴ
Xanthorrhoeaceae 1,114 1,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alopecurus magellanicus Lam. LC

 
Poaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 88 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 60 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 1,957 1,673 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 887 644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 728 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amsinckia calycina (Moris) Chater

 
Boraginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina

Anagallis arvensis L.

 
Primulaceae 1,188 1,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anatherostipa hans-meyeri
Anatherostipa hans-meyeri

Anemone decapetala Ard.

 
Ranunculaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone decapetala
Anemone decapetala
Anemone decapetala
Anemone decapetala

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
Apiaceae 1,361 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 429 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 732 599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Antirrhinum majus L.

 
Plantaginaceae 9,039 7,559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,077 855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 191 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze CR

 
Araucariaceae 240 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

 
Araucariaceae 1,872 1,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla

Arenaria boliviana F.N. Williams LC

 
Caryophyllaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria lanuginosa
Arenaria lanuginosa
Arenaria lanuginosa
Arenaria lanuginosa

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham

 
Pteridaceae 31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arjona pusilla Hook. f.

 
Schoepfiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arjona pusilla

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 82 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 2,513 2,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,745 1,367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Loading...