ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 10374 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 11683 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 6001 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline ramosissima Britton ex Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aciachne pulvinata Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia muricata (Jacq.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii Griseb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum orbignyanum Kuhn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 3112 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 11896 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7370 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6245 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8755 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 16990 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia incarnata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3257 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Altensteinia fimbriata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2739 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone decapetala Ard. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11666 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 297 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 330 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 2713 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria boliviana F.N. Williams 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Arjona pusilla Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3411 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2612 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2283 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium triphyllum C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 2160 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus garbancillo Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus micranthellus Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus peruvianus Vogel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus uniflorus DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 875 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3091 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella diapensioides A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis alpina Kunth 47 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis densiflora Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis papillosa Rusby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pentlandii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis sagittalis (Less.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis tola Philippi 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia crenoloba Wedd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia pedicularoides Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia peruviana Walp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12089 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis commutata Eichler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis ovalifolia Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 6421 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens andicola Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2072 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea boliviensis Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea dulcis Herb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea glaucescens (Kunth) Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 374 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9063 ചിത്രങ്ങൾ
Bougueria nubicola Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6270 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2132 ചിത്രങ്ങൾ
Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 95 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanatus Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13440 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 7409 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia mimosifolia Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia trichocarpa Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg 99 ചിത്രങ്ങൾ
Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia acaulis Kunth 45 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria buchtieniana Kraenzl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12487 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heteropoda Engelm. ex Hegelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha sagittata Cav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9319 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 31 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cantua buxifolia Juss. ex Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 6643 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bonariensis Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 3300 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja nubigena Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja pumila (Benth.) Wedd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 1642 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 3758 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium consanguineum Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium crassipes Bartl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2517 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium mucronatum Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium peruvianum Muschl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes pruinata Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma candida Phil. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 7861 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 15790 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 5950 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 464 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13085 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus laciniatus Desr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza altoandina Cabrera 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 282 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza deserticola Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis Hook. f. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2226 ചിത്രങ്ങൾ
Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia speciosa (Nees) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula mexicana (DC.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 3189 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula perforata Thunb. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7143 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 77 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria vitellina Ker Gawl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2829 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3666 ചിത്രങ്ങൾ
Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6472 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 6671 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2197 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1705 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9482 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7255 ചിത്രങ്ങൾ
Dasyphyllum ferox (Wedd.) Cabrera 1 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11130 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 20877 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes 66 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia chrysantha J. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia curvula Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia eminens J. Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia nitidula (Pilg.) Rúgolo 10 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia ovata J.Presl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia rigescens (J.Presl) Türpe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia vicunarum Wedd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 8158 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 902 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 17490 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 1399 ചിത്രങ്ങൾ
Distichia muscoides Nees & Meyen 59 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Draba discoidea Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba lapaziana Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dunalia brachyacantha Miers 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 76 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 39 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria agavoides Lem. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis bridgesii Salm-Dyck 328 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 3404 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tenuiculum (Fée) T. Moore ex C. Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis exigua (Kunth) Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis tucumanensis Barros 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra rupestris Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum bogotense Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum giganteum L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron rosulatus Wedd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 7854 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 197 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1734 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium nudicaule Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 3794 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2111 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina falcata Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus archeri Maiden & Blakely 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1213 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3315 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6083 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4553 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia portulacoides L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 909 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5327 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 20515 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca dolichophylla J.Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca peruviana Infantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rigescens (J.Presl) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5681 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4291 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8568 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9665 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 6325 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 17887 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 127 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss 228 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia lycioides Andrews 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 8228 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2620 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2623 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 9150 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corymbosum Ruiz & Pav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta lulioana S.E. Freire & Iharlgui 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 6609 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana gayi Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sedifolia Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella bockii (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella briquetiana (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella dielsiana (Gilg) J.S. Pringle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium core-core Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sessiliflorum Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Geum chiloense Balb. ex Ser. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia laciniata Ruiz & Pav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium badium Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E. Mey. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena meyeniana Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 768 ചിത്രങ്ങൾ
Halenia caespitosa Gilg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe × andersonii (Lindl. & Paxton) Cockayne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe macrocarpa (Vahl) Cockayne & Allan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 20634 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13476 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 4 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 16587 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. & Hook.f 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7641 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 16717 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum calycinum L. 5174 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum revolutum Vahl 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris echegarayi Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 7900 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2751 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea plummerae A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pubescens Lam. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6134 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 5555 ചിത്രങ്ങൾ
Isoetes lechleri Mett. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 312 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 13968 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus balticus Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ebracteatus E. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus stipulatus Nees & Meyen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Junellia minima (Meyen) Moldenke 28 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 1112 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 5462 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia uvaria (L.) Oken 1936 ചിത്രങ്ങൾ
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 4540 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2625 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 3420 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16591 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana velutina M. Martens & Galeotti 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 9906 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus magellanicus Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2436 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 9942 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 89 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepechinia meyenii (Walp.) Epling 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 961 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 8696 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T. Aiton 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 2345 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 2747 ചിത്രങ്ങൾ
Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella australis R.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 3767 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia nana Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia backebergii (Werderm.) Backeb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia maximiliana (Heyder ex A. Dietr.) Backeb. ex Rausch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 9570 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7283 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 5255 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 13630 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus altimontanus C.P. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus conicus C.P. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus microphyllus Desr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula racemosa Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula vulcanica Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 3280 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8245 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 5129 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3564 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1579 ചിത്രങ്ങൾ
Mancoa hispida Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3219 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 7834 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus boaria Molina 133 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5116 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1648 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12833 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 6748 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5176 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1755 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 2574 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 346 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 9631 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia scabra Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus glabratus Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Misbrookea strigosissima (A. Gray) V. A. Funk 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E. Freire et al. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia acuminata Ruiz & Pav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia orbignyana Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum quitense Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopteris aurea (Poir.) Grusz & Windham 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrosmodes paludosum (Rchb. f.) P. Ortiz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 6348 ചിത്രങ്ങൾ
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T. Aiton 51 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17232 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2095 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2561 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Noticastrum marginatum (Kunth) Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche flabellata (Wedd.) A.W. Hill 9 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche purpurascens A.W. Hill 1 ചിത്രങ്ങൾ
Novenia acaulis (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7733 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera punae Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 868 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14570 ചിത്രങ്ങൾ
Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum crotalophoroides Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5304 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck 24 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R. Davies 2 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 15513 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ourisia muscosa Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis bisfracta Turcz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7299 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis incarnata L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2025 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis nubigena Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 21 ചിത്രങ്ങൾ
Oxychloe andina Phil. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 10069 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 11859 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tarminiana Coppens & V.E. Barney 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium grandiflorum Willd. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H. Bailey 406 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2745 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hartwegii Benth. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia parvifolia C. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia ciliosa (Phil.) Reiche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia coerulescens Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia pygmaea Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pernettya prostrata (Cav.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 162 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia hybrida Vilm. 5092 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 14967 ചിത്രങ്ങൾ
Philibertia parviflora (Malme) Goyder 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philibertia suberecta Goyder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4619 ചിത്രങ്ങൾ
Phylloscirpus boliviensis (Barros) Dhooge & Goetgh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière 751 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2375 ചിത്രങ്ങൾ
Picea smithiana (Wall.) Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus montezumae Lamb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus Lindl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 3648 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys kunthii (Walp.) I.M. Johnst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11798 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 7926 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago sericea Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tomentosa Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tubulosa Decne. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3264 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis subvestita (Maxon) A.R. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 7849 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1864 ചിത്രങ്ങൾ
Poa gymnantha Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Poa kurtzii R.E.Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa lepidula (Nees & Meyen) Soreng & L.J. Gillespie 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa perligulata Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2081 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus parlatorei Pilg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2785 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3991 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Rémy & Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 9459 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides W. Bartram ex Marshall 170 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca amilis Speg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9551 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca perennis R.E. Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Primula malacoides Franch. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis alba Griseb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis flexuosa DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 16092 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 12757 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 36 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7106 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 6134 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 9730 ചിത്രങ്ങൾ
Puya herzogii Wittm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Puya meziana Wittm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllopsis keraiopetala Mattf. Mattf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllopsis weberbaueri (Muschl.) Timaná 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllum molle Remy 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllum tetrastichum Remy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha coccinea M. Roem. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrolirion boliviense (Baker) Sealy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1095 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 7914 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus nivalis Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 13938 ചിത്രങ്ങൾ
Quinchamalium chilense Molina 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria Pursh 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus filamentosus Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flagelliformis Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 12735 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 359 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1697 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron simsii Planch. 4595 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 7959 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa cymosa Tratt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2502 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 13639 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3791 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 1195 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8654 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 10772 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 2415 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 4537 ചിത്രങ്ങൾ
Salix matsudana Koidz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 2154 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia cuspidata Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia haenkei Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia hispanica L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 8611 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 23664 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga boussingaultii Brongn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga magellanica Poir. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa atropurpurea L. 3210 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus areira L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria multiflora Hook. & Arn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella sellowii Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio algens Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio candollei Wedd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio comosus Sch. Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio evacoides Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio modestus Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio neeanus Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio nutans Sch. Bip. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pentlandianus DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pflanzii (Perkins) Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio potosianus Klatt 45 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhizomatus Rusby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rufescens DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio serratifolius (Meyen & Walp) Cuatrec. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio spinosus DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 6712 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio wedglacialis Cuatrec. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Senna aymara H.S. Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1533 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4246 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum acaule Bitter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum marginatum L. f. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6743 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 9798 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 8788 ചിത്രങ്ങൾ
Sparrmannia africana L. f. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 4354 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L. f. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 8404 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria weddellii Pedersen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stenandrium dulce (Cav.) Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 227 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 73 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckertiella capitata (Wedd.) Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda divaricata Moq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa vulgaris L. 15336 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes filifolia Lag. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes multiflora Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 3909 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Tarasa tenella (Cav.) Krapov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3705 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus baccata L. 9627 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium fruticans L. 3765 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 7356 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 10115 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia duratii Vis. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 765 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 163 ചിത്രങ്ങൾ
Trichloris crinita (Lag.) Parodi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum rigidum (Boeckeler) Goetgh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium amabile Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 4548 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9780 ചിത്രങ്ങൾ
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tristerix penduliflorus Kuijt 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 2621 ചിത്രങ്ങൾ
Ullucus tuberosus Caldas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 4474 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 2391 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger 38 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana nivalis Wedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana petersenii Weberl. & Reese-Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana pycnantha A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 967 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 1079 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 10531 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 2370 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum opulus L. 16019 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 3624 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca major L. 11186 ചിത്രങ്ങൾ
Viola bangii Rusby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 11701 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pygmaea Juss. ex Poir. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 6187 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10305 ചിത്രങ്ങൾ
Weberbauera spathulifolia (A. Gray) O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria apiculata Sch. Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria heteroloba Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria nubigena Kunth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria pectinata Lingelsh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria spathulata Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria villosa A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula andina Britton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria sinensis (Sims) Sweet 8267 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Xenophyllum dactylophyllum (Sch.Bip.) V. A. Funk 23 ചിത്രങ്ങൾ
Xenophyllum marcidum (S.F. Blake) V. A. Funk 7 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 2341 ചിത്രങ്ങൾ
Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23272 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1402 ചിത്രങ്ങൾ