ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8179 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8883 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4637 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline ramosissima Britton ex Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciachne pulvinata Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Adesmia schickendantzii Griseb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum orbignyanum Kuhn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 8976 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5988 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 5015 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6639 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13445 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia incarnata L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1115 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 889 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1188 ചിത്രങ്ങൾ
Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone decapetala Ard. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9038 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 192 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 244 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria boliviana F.N. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Arjona pusilla Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2516 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1749 ചിത്രങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1862 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium triphyllum C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus garbancillo Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus micranthellus Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus peruvianus Vogel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus uniflorus DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 6 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 721 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella diapensioides A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis alpina Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis densiflora Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis papillosa Rusby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pentlandii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis tola Philippi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia crenoloba Wedd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia pedicularoides Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia peruviana Walp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10933 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis commutata Eichler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis ovalifolia Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3485 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens andicola Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1607 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea boliviensis Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea dulcis Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea glaucescens (Kunth) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7979 ചിത്രങ്ങൾ
Bougueria nubicola Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4643 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1607 ചിത്രങ്ങൾ
Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanatus Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10913 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5844 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia trichocarpa Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg 80 ചിത്രങ്ങൾ
Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia acaulis Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria buchtieniana Kraenzl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10420 ചിത്രങ്ങൾ
Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heteropoda Engelm. ex Hegelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha sagittata Cav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6985 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 12 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cantua buxifolia Juss. ex Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5461 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bonariensis Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2635 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja nubigena Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja pumila (Benth.) Wedd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 2996 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium consanguineum Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium crassipes Bartl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1975 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium mucronatum Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium peruvianum Muschl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes pruinata Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma candida Phil. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6386 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13061 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4834 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 417 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10146 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza altoandina Cabrera 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 223 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza deserticola Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis Hook. f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia speciosa (Nees) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula mexicana (DC.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula perforata Thunb. 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5966 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2238 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 5023 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4911 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1254 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7415 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5368 ചിത്രങ്ങൾ
Dasyphyllum ferox (Wedd.) Cabrera 1 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8516 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18061 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes 133 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia chrysantha J. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia curvula Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia eminens J. Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia nitidula (Pilg.) Rúgolo 10 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia ovata J.Presl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia rigescens (J.Presl) Türpe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Deyeuxia vicunarum Wedd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6354 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14458 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 629 ചിത്രങ്ങൾ
Distichia muscoides Nees & Meyen 45 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Draba discoidea Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba lapaziana Al-Shehbaz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dunalia brachyacantha Miers 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 18 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria agavoides Lem. 1635 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis bridgesii Salm-Dyck 254 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2504 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tenuiculum (Fée) T. Moore ex C. Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis exigua (Kunth) Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis tucumanensis Barros 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra rupestris Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum bogotense Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum giganteum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron rosulatus Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5684 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 139 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium nudicaule Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina falcata Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 819 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2475 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4551 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3471 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 732 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4190 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15633 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca dolichophylla J.Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca peruviana Infantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rigescens (J.Presl) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4724 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3238 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6917 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8632 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 4274 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14251 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 77 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss 104 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia lycioides Andrews 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6481 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2144 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7444 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corymbosum Ruiz & Pav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta lulioana S.E. Freire & Iharlgui 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 5120 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana gayi Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sedifolia Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella bockii (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella briquetiana (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella dielsiana (Gilg) J.S. Pringle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium core-core Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sessiliflorum Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Geum chiloense Balb. ex Ser. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia laciniata Ruiz & Pav. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium badium Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E. Mey. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena meyeniana Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Halenia caespitosa Gilg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe macrocarpa (Vahl) Cockayne & Allan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17597 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7680 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 1 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13262 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. & Hook.f 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13362 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum calycinum L. 4274 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum revolutum Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris echegarayi Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6409 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2003 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea plummerae A. Gray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pubescens Lam. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4809 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 4357 ചിത്രങ്ങൾ
Isoetes lechleri Mett. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 193 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 788 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10029 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus balticus Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ebracteatus E. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus stipulatus Nees & Meyen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Junellia minima (Meyen) Moldenke 26 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4319 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia uvaria (L.) Oken 1345 ചിത്രങ്ങൾ
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 3361 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2704 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13817 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana velutina M. Martens & Galeotti 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7970 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus magellanicus Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7961 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepechinia meyenii (Walp.) Epling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7201 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T. Aiton 183 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 1403 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 1922 ചിത്രങ്ങൾ
Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill 2 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2789 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia backebergii (Werderm.) Backeb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia maximiliana (Heyder ex A. Dietr.) Backeb. ex Rausch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7281 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5772 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 4009 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 10333 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus altimontanus C.P. Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus conicus C.P. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus microphyllus Desr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula racemosa Desv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula vulcanica Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 2345 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6055 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 3698 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2477 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1121 ചിത്രങ്ങൾ
Mancoa hispida Wedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2635 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 6663 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus boaria Molina 72 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3934 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1275 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9066 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5050 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3807 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7721 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus glabratus Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Misbrookea strigosissima (A. Gray) V. A. Funk 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E. Freire et al. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia acuminata Ruiz & Pav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia orbignyana Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum quitense Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopteris aurea (Poir.) Grusz & Windham 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrosmodes paludosum (Rchb. f.) P. Ortiz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 4587 ചിത്രങ്ങൾ
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T. Aiton 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 987 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13145 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2000 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Noticastrum marginatum (Kunth) Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche flabellata (Wedd.) A.W. Hill 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nototriche purpurascens A.W. Hill 1 ചിത്രങ്ങൾ
Novenia acaulis (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6403 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera punae Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 596 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6897 ചിത്രങ്ങൾ
Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum crotalophoroides Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4145 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R. Davies 2 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12707 ചിത്രങ്ങൾ
Ourisia muscosa Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis bisfracta Turcz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5865 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis incarnata L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis nubigena Walp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oxychloe andina Phil. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 8388 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9414 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium grandiflorum Willd. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H. Bailey 386 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2098 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hartwegii Benth. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia parvifolia C. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia ciliosa (Phil.) Reiche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia coerulescens Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Perezia pygmaea Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pernettya prostrata (Cav.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 114 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia hybrida Vilm. 4280 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 11405 ചിത്രങ്ങൾ
Philibertia parviflora (Malme) Goyder 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philibertia suberecta Goyder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3326 ചിത്രങ്ങൾ
Phylloscirpus boliviensis (Barros) Dhooge & Goetgh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière 504 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Picea smithiana (Wall.) Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus montezumae Lamb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys kunthii (Walp.) I.M. Johnst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10305 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6188 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago sericea Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tomentosa Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tubulosa Decne. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2303 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis subvestita (Maxon) A.R. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5789 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1459 ചിത്രങ്ങൾ
Poa gymnantha Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Poa kurtzii R.E.Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa lepidula (Nees & Meyen) Soreng & L.J. Gillespie 11 ചിത്രങ്ങൾ
Poa perligulata Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus parlatorei Pilg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2014 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3123 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Rémy & Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7126 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides W. Bartram ex Marshall 105 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca amilis Speg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7100 ചിത്രങ്ങൾ
Primula malacoides Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis alba Griseb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis flexuosa DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 11875 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9595 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 20 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 5013 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 4742 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7606 ചിത്രങ്ങൾ
Puya herzogii Wittm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Puya meziana Wittm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllopsis keraiopetala Mattf. Mattf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllopsis weberbaueri (Muschl.) Timaná 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllum molle Remy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnophyllum tetrastichum Remy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha coccinea M. Roem. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrolirion boliviense (Baker) Sealy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 786 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5651 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus nivalis Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10899 ചിത്രങ്ങൾ
Quinchamalium chilense Molina 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus filamentosus Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flagelliformis Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10402 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 303 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1198 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron simsii Planch. 2854 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6132 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa cymosa Tratt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1502 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10842 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3024 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 700 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6962 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8280 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3306 ചിത്രങ്ങൾ
Salix matsudana Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 1497 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia cuspidata Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia haenkei Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia hispanica L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6811 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19723 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga boussingaultii Brongn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga magellanica Poir. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa atropurpurea L. 2337 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus areira L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria multiflora Hook. & Arn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella sellowii Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio algens Wedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio candollei Wedd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio comosus Sch. Bip. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio evacoides Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio modestus Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio neeanus Cuatrec. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio nutans Sch. Bip. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pentlandianus DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pflanzii (Perkins) Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio potosianus Klatt 45 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhizomatus Rusby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rufescens DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio serratifolius (Meyen & Walp) Cuatrec. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio spinosus DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5609 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio wedglacialis Cuatrec. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Senna aymara H.S. Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3430 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum acaule Bitter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum marginatum L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3649 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7950 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6977 ചിത്രങ്ങൾ
Sparrmannia africana L. f. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 3460 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L. f. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6595 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria weddellii Pedersen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stenandrium dulce (Cav.) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 206 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckertiella capitata (Wedd.) Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa vulgaris L. 11941 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes filifolia Lag. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes multiflora Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2875 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Tarasa tenella (Cav.) Krapov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3099 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus baccata L. 7782 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2569 ചിത്രങ്ങൾ
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium fruticans L. 2729 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1411 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5969 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 8137 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia duratii Vis. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 544 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 129 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum rigidum (Boeckeler) Goetgh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium amabile Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 3538 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7955 ചിത്രങ്ങൾ
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tristerix penduliflorus Kuijt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6288 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 1856 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger 13 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana nivalis Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana petersenii Weberl. & Reese-Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana pycnantha A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 725 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6715 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 1785 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum opulus L. 13312 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca major L. 9251 ചിത്രങ്ങൾ
Viola bangii Rusby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9516 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pygmaea Juss. ex Poir. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 5006 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5857 ചിത്രങ്ങൾ
Weberbauera spathulifolia (A. Gray) O.E. Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria apiculata Sch. Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria heteroloba Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria nubigena Kunth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria pectinata Lingelsh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria spathulata Wedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Werneria villosa A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula andina Britton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria sinensis (Sims) Sweet 6097 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xenophyllum dactylophyllum (Sch.Bip.) V. A. Funk 16 ചിത്രങ്ങൾ
Xenophyllum marcidum (S.F. Blake) V. A. Funk 4 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca aloifolia L. 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 917 ചിത്രങ്ങൾ