ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 144 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia

Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes

 
Aizoaceae 133 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum