ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 88 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 60 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 1,954 1,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 884 642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 728 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex semibaccata R. Br.

 
Amaranthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex semibaccata

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 3,472 2,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium album L

 
Amaranthaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium quinoa Willd.

 
Amaranthaceae 200 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 72 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys

Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida

Gomphrena meyeniana Walp.

 
Amaranthaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana

Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.

 
Amaranthaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guilleminea densa
Guilleminea densa
Guilleminea densa
Guilleminea densa