ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 103 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 115 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 2,783 2,349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 1,281 901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 921 657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 24 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex semibaccata R. Br.

 
Amaranthaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 6,576 5,513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium album L

 
Amaranthaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium quinoa Willd.

 
Amaranthaceae 353 258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa
Chenopodium quinoa

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 77 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys

Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 40 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida

Gomphrena meyeniana Walp.

 
Amaranthaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana
Gomphrena meyeniana

Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.

 
Amaranthaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guilleminea densa
Guilleminea densa
Guilleminea densa
Guilleminea densa

Suaeda divaricata Moq.

 
Amaranthaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suaeda divaricata
Suaeda divaricata
Suaeda divaricata
Suaeda divaricata