ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 5,983 5,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,507 2,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Pyrolirion boliviense (Baker) Sealy

 
Amaryllidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pyrolirion boliviense
Pyrolirion boliviense