ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
Apiaceae 1,358 1,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,074 853 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. LC

 
Apiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azorella biloba
Azorella biloba
Azorella biloba

Azorella diapensioides A. Gray LC

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azorella diapensioides
Azorella diapensioides

Conium maculatum L.

ഹെമ്ലോക് പ്ലാന്റ്
Apiaceae 4,824 3,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Coriandrum sativum L.

മല്ലി
Apiaceae 1,724 1,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Daucus carota L.

 
Apiaceae 18,066 14,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Eryngium nudicaule Lam.

 
Apiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eryngium nudicaule
Eryngium nudicaule

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
Apiaceae 6,912 5,688 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lilaeopsis macloviana
Lilaeopsis macloviana

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

 
Apiaceae 114 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum