ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gomphocarpus physocarpus E. Mey.

 
Apocynaceae 27 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 13,373 11,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Philibertia parviflora (Malme) Goyder

 
Apocynaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora
Philibertia parviflora

Philibertia suberecta Goyder

 
Apocynaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Philibertia suberecta
Philibertia suberecta

Vinca major L.

വിൻക മേജർ
Apocynaceae 9,332 8,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vinca major
Vinca major
Vinca major
Vinca major