ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,049 5,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

 
Asparagaceae 2,455 2,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus

Asparagus officinalis L. LC

ശതാവരി
Asparagaceae 2,183 1,601 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

 
Asparagaceae 7,590 7,027 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum

Cordyline australis Hook. f.

 
Asparagaceae 21 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis

Yucca aloifolia L. DD

 
Asparagaceae 2,183 1,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia