ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asplenium castaneum Schltdl. & Cham.

 
Aspleniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Asplenium castaneum

Asplenium monanthes L.

 
Aspleniaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes

Asplenium triphyllum C. Presl

 
Aspleniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asplenium triphyllum
Asplenium triphyllum