ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amsinckia calycina (Moris) Chater

 
Boraginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

 
Boraginaceae 25 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.

 
Boraginaceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida
Phacelia pinnatifida